ADHEREIX-T’HI

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals proporcionades seran tractades de forma confidencial i seran custodiades sota el NIF G57943177 amb la única finalitat de presentar i difondre el manifest. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit i adjuntant còpia del DNI, al correu electrònic senselimitsnohihafutur@gmail.com